Avatar

🇹🇷 🇬🇧

Doğukan Sahil

Antalya / Konya

Genetics and Bioengineering BEng. Biomedical Engineering M.Sc. Student.
#multidisciplinary



PYTHON TÜRKÇE REHBER

Notlar > Yazılım · 134

Web Tasarıma Giriş I. e-kitabımda HTML ve CSS konusunda derlediğim notları bulabilirisniz.

cd /Users/sahil/ python3 simm.py

<code class="python">
print("Merhaba, Dünya!")
</code>

\n yeni satır anlamına gelmektedir. print ("Hello \n Word")

Aynı şekilde \t ise tab boşluğu bırakmaktadır.

<code class="python">
# Örnek Python kodu
# Bir değişken tanımlama
<span class="token variable">degisken_adı</span> = <span class="token important">deger</span>
print(<span class="token variable">degisken_adı</span>)
</code>

degisken_adı = deger

Metin formatı bu şekildedir: metin = "Merhaba, dünya!"

Sayı formatı bu şekildedir: tam_sayi = 42 ondalik_sayi = 3.14

Liste formatı ise bu şekildedir: meyveler = ["elma", "armut", "çilek"]

<code class="python">
def toplama(a, b):
  sonuc = a + b
  return sonuc
</code>

<code class="python">
if yas >= 18:
  print("Ehliyet alabilirsiniz.")
else:
  print("Ehliyet alamazsınız.")
</code>

<code class="python">
for sayi in range(1, 6):
  print(sayi)
</code>

print("Merhaba, dünya!")

Örneğin sonuc diye bir değişken tanımlayıp onun 4+5 olduğunu söyledik ve ekrana sonuc yazdırdık dolayısıyla ekranda 9 yazar.

sonuc = 4 + 5
print(sonuc)
isim = input("Adınızı girin: ")
print("Merhaba, " + isim)

.format ad= yas= olarak tanımalama yapıldığında sıranın önemi yoktur. Fakat 0'dan başlayıp gidildiğinde sıralamanın önemi olacaktır elbette.

Şöyle çağırma da olabilir. print ("Benim adim {}".format("Dogukan"))

Ama şöyle de olabilirdi.

<code class="python">
print ("Benim adim {0}, yasim {1}".format ("Dogukan", 27))
</code>
<code class="python">
print("Benim adim {ad}, yasim {yas}".format(ad="Dogukan", yas=27))
</code>
<code class="python">
# Kullanıcıdan yaş bilgisini alın
yas = int(input("Yaşınızı girin: "))

# Yaş kontrolü yapın ve sonucu yazdırın
if yas >= 18:
  print("Ehliyet alabilirsiniz.")
else:
  print("Ehliyet alamazsınız.")
</code>

Veri Türleri:

 • int (Tam Sayılar): Tam sayıları temsil eder. Örnek: 5, -3, 1000
 • float (Ondalık Sayılar): Ondalık sayıları (virgüllü sayılar) temsil eder. Örnek: 3.14, 0.5, -2.0
 • complex (Karmaşık Sayılar): Karmaşık sayıları temsil eder. Örnek: 1+2j, 3-4j

Temel İşlemler:

 • Aritmetik İşlemler: Toplama (+), Çıkarma (-), Çarpma (*), Bölme (/)
 • Üs Alma: ** operatörü ile bir sayının üssünü alabilirsiniz. Örneğin, 2**3 = 8
 • Mod (Kalan) Alma: % operatörü ile bir sayının diğer bir sayıya bölümünden kalanı alabilirsiniz. Örneğin, 7 % 3 = 1

Matematiksel Fonksiyonlar:

 • Python kütüphaneleri aracılığıyla trigonometrik, logaritmik, karekök gibi matematiksel işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
 • Örneğin, bir sayının karekökünü almak için math.sqrt() fonksiyonunu kullanabilirsiniz:
<code class="python">
import math
karekok = math.sqrt(25) # 25'in karekökü 5'tir
</code>
<code class="python">
# Kullanıcıdan iki sayı ve işlem operatörü alın
sayi1 = float(input("Birinci sayıyı girin: "))
sayi2 = float(input("İkinci sayıyı girin: "))
islem = input("İşlemi seçin (+, -, *, /): ")

# İşlemi gerçekleştirin ve sonucu yazdırın
if islem == '+':
  sonuc = sayi1 + sayi2
elif islem == '-':
  sonuc = sayi1 - sayi2
elif islem == '*':
  sonuc = sayi1 * sayi2
elif islem == '/':
  if sayi2 == 0:
    sonuc = "Sıfıra bölme hatası!"
  else:
    sonuc = sayi1 / sayi2
else:
  sonuc = "Geçersiz işlem seçildi!"

# Sonucu ekrana yazdırın
print("Sonuç:", sonuc)
</code>
 • int: Tam sayıları temsil eder.
 • float: Ondalık sayıları temsil eder.
 • str: Metin (string) verilerini temsil eder.
 • bool: Mantıksal (boolean) değerleri temsil eder (True veya False).
 • list: Dizi veya liste verilerini temsil eder.
 • tuple: Değiştirilemeyen sıralı verileri temsil eder.
 • set: Benzersiz elemanlardan oluşan bir küme verisini temsil eder.
 • dict: Anahtar-değer çiftlerinden oluşan bir sözlük verisini temsil eder.
 • complex: Karmaşık sayıları temsil eder.
 • bytes: Bayt (byte) verilerini temsil eder.
 • bytearray: Değiştirilebilir bayt verilerini temsil eder.
 • None: Boşluk veya yokluk durumunu temsil eder.
 • range: Ardışık sayılar üreten bir veri yapısını temsil eder.
 • frozenset: Değiştirilemez bir küme verisini temsil eder.
 • enumerate: Sayılan nesneleri ve dizinlerini içeren bir nesneyi temsil eder.
 • complex: Karmaşık sayıları temsil eder.
 • bool: Mantıksal (boolean) değerleri temsil eder (True veya False).
 • str: Metin (string) verilerini temsil eder.
 • file: Dosya işlemleri için kullanılır.
 • datetime: Tarih ve saat bilgilerini temsil eder.
 • time: Zaman bilgilerini temsil eder.
 • date: Tarih bilgilerini temsil eder.
 • timedelta: Zaman aralıklarını temsil eder.
 • deque: Çift yönlü sıralı verileri temsil eder.
 • NamedTuple: İsimlendirilmiş demetleri temsil eder.
 • Counter: Eleman sayıcıları için kullanılır.
 • OrderedDict: Anahtar sırasını koruyan bir sözlüğü temsil eder.
 • DefaultDict: Varsayılan değerli bir sözlüğü temsil eder.
 • ChainMap: Birden fazla sözlüğü zincirler.
 • Heapq: Min-heap (en küçük öğe üstte) veri yapısını temsil eder.
 • Array: Tip belirtilmiş dizileri temsil eder.
 • Queue: Kuyruk veri yapısını temsil eder.
 • Stack: Yığın veri yapısını temsil eder.
 • Decimal: Hassas aritmetik hesaplamalar için kullanılır.
 • Fraction: Kesirleri temsil eder.
 • BooleanVar: Tkinter GUI için kullanılan Boolean değişkeni.
 • DoubleVar: Tkinter GUI için kullanılan double (ondalık) değişkeni.
 • IntVar: Tkinter GUI için kullanılan tam sayı değişkeni.
 • StringVar: Tkinter GUI için kullanılan metin (string) değişkeni.
 • Tkinter Canvas: Tkinter ile çizim yapmak için kullanılır.
 • Tkinter Entry: Tkinter ile metin girişi için kullanılır.
 • Tkinter Label: Tkinter ile metin etiketi için kullanılır.
 • Tkinter Listbox: Tkinter ile liste görüntülemek için kullanılır.
 • Tkinter Button: Tkinter ile düğme oluşturmak için kullanılır.
 • Tkinter Checkbutton: Tkinter ile onay kutusu oluşturmak için kullanılır.
 • Tkinter Radiobutton: Tkinter ile radyo düğmesi oluşturmak için kullanılır.
 • Tkinter Menu: Tkinter ile menü oluşturmak için kullanılır.
 • Tkinter Scale: Tkinter ile kaydırma çubuğu oluşturmak için kullanılır.
 • Tkinter Text: Tkinter ile metin alanı oluşturmak için kullanılır.
 • Tkinter Toplevel: Tkinter ile ek pencere oluşturmak için kullanılır.

Kütüphane Dahil Etme

Python'da kütüphane dahil etmek için import anahtar kelimesini kullanabilirsiniz. Örneğin:

<code class="python">import math</code>

Kütüphane adı ile birlikte import kullanarak belirli bir kütüphaneyi projenize eklersiniz.

Popüler Python Kütüphaneleri

 • NumPy: Bilimsel hesaplamalar ve çok boyutlu diziler için temel bir kütüphane.
 • Pandas: Veri analizi ve manipülasyonu için güçlü bir kütüphane.
 • Matplotlib: Grafik çizme ve görselleştirme için kullanılan bir kütüphane.
 • Scikit-Learn: Makine öğrenimi için kullanılan kapsamlı bir kütüphane.
 • TensorFlow ve PyTorch: Derin öğrenme ve yapay zeka için popüler kütüphaneler.
 • Django ve Flask: Web uygulamaları geliştirmek için kullanılan web çerçeveleri.
 • Requests: HTTP istekleri göndermek için kullanılan bir kütüphane.
 • SQLAlchemy: Veritabanı işlemleri ve ORM (Nesne İlişkisel Haritalama) için kullanılan bir kütüphane.
 • Beautiful Soup: HTML ve XML belgelerini analiz etmek için kullanılan bir kütüphane.
 • Pillow: Resim işleme ve manipülasyonu için kullanılan bir kütüphane.
 • Flask-SQLAlchemy ve Django ORM: Veritabanı işlemleri ve ilişkisel veritabanları için kullanılan kütüphaneler.
 • Pygame: Oyun geliştirmek için kullanılan bir kütüphane.

Tırnak işareti koymadığım için sayı yazdır dediğimde sayi kelimesi değil sayı değişkenini yazdıracağını anladı.

sayi=12
print(sayi)